حمایت از مجید بهرامی
Collect and add this PicBadge to your Facebook / Twitter profile picture
مجيد بهرامي: در اين ده پانزده سالي كه كار تئاتر كرده‌ام، هميشه دنبال اجرا‌هاي سخت بوده‌ام. اين بيماري هم مانند همه آن اجراها است كه از آن نمي‌ترسم، در اين مدت همه دوستان همراهم بوده‌اند و هميشه در كنارم بوده‌اند. بعضي چيزها از بيرون ترسناك‌تر هستند، اما وقتي انسان در بطن ماجرا قرار مي‌گيرد، متوجه مي‌شود كه حتي اين چيزهاي ترسناك مي‌تواند، خوبي‌هايي هم داشته باشند.
48 Collectors
Current milestone: 22
Next milestone: 50 collectors
Login
Login to PicBadges in order to add "حمایت از مجید بهرامی" to your picture.
Sign in with Facebook
We will never post to your wall without your approval
Sign in with Twitter

New to PicBadges?

PicBadges lets you express yourself on top of pictures.
Join over 16,782,630 members.
Uploading...
Welcome to PicBadges
Sign in with Facebook
We will never post to your wall without your approval
Sign in with Twitter