ศูนย์การทหารราบ
Collect and add this PicBadge to your Facebook / Twitter profile picture
ศูนย์การทหารราบ : ค่ายธนะรัชต์ : Infantry Center เครื่องหมายศูนย์การทหารราบ เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์, ตะเกียง และดาบปลายปืน ด้านล่างมีแถบปลายแฉกสะบัดปลายทั้ง ๒ ข้าง ภายในแถบมีคำว่า “ เกียรติ ความรู้ พลัง ” ใต้เครื่องหมายมีนามหน่วยศูนย์การทหารราบ โค้งรับกับการจัดองค์ประกอบส่วนบน ซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลม โดยมีความหมายดังนี้ ๑. ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติ ๒. ตะเกียง หมายถึง แสงสว่างคือการให้ความรู้ ๓. ดาบ หมายถึง อำนาจพลัง ๔. แถบปลายแฉกที่บรรจุข้อความ เกียรติ ความรู้ พลัง คือ ปณิธานของศูนย์การทหารราบตามความหมาย ดังกล่าวข้างต้น ในการที่จะให้ความรู้ สร้างเกียรติศักดิ์ และพลังอำนาจทางทหาร ให้บังเกิดแก่ทหารราบทุกนาย
3 Collectors
Current milestone: 0
Next milestone: 10 collectors
Login
Login to PicBadges in order to add "ศูนย์การทหารราบ" to your picture.
Sign in with Facebook
We will never post to your wall without your approval
Sign in with Twitter

New to PicBadges?

PicBadges lets you express yourself on top of pictures.
Join over 16,778,509 members.
Uploading...
Welcome to PicBadges
Sign in with Facebook
We will never post to your wall without your approval
Sign in with Twitter