Section 112 Law
Collect and add this PicBadge to your Facebook / Twitter profile picture
รณรงค์ติดเข็มกลัดคงไว้ซึ่งมาตรา 112 112 คือประมวลกฏหมายอาญาภาคความผิด บัญญัติว่า ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และจะควบคู่กับ มาตรา 8 แห่งรัฐธรรมนูญ บัญญัติว่ามาตรา 8องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้
164 Collectors
Current milestone: 100
Next milestone: 225 collectors
Login
Login to PicBadges in order to add "Section 112 Law " to your picture.
Sign in with Facebook
We will never post to your wall without your approval
Sign in with Twitter

New to PicBadges?

PicBadges lets you express yourself on top of pictures.
Join over 16,780,650 members.
Uploading...
Welcome to PicBadges
Sign in with Facebook
We will never post to your wall without your approval
Sign in with Twitter