Support of Golshifteh Farahani حمایت از گلشیفته فراهانی
Collect and add this PicBadge to your Facebook / Twitter profile picture
نه توپی نه تانکی فقط دکمه های پیرهنی باز شد شیشه های تابو شکست مردمانی شگفت زده شدند ... ... آزادی استشمام شد غرور در رگ ها جاری شد گل ها شیفته شدند شیفته گل ها شدیم سیاهی ناپدید شد سپیدی درخشان شد زنجیر هاگسسته یک زن پدیدار شد عليايي ديگر! اما اينبار از ايران از جايي که زنان و جوانانش چون ندايشان مدرن هستند،عاشق رقص و آوازند،عاشق خنديدن و دويدن هستند،عاشق سپردن موهايشان بدست باد هستند ودريک کلمه عاشق رهايي و آزاديند، رهايي جسم و روانشان از هر قيد و بندي ازهرزنجيري که به پايش بسته اند و مجبورشان مي کنند که براي جشن تکليفي که ۹ سالگي برايش مي گيرند شادي کنند و جشن بگيرند به کنج خانه رانده شدنش را، به بايدها و نبايدهايي که... تمامي ندارد، به اسارت جسم و روانشان در دست مذهب، در دست ارتجاع و در دست جامعه ي مرد سالار را جشن بگيرند. اما نداها،علياها، گلشيفته ها وزهره ها، ايمان داشتند و دارند که شکل ديگري از زندگي برايشان ممکن است ايمان دارند که بايد به تمام اين تعرضي که بهشان شده و مي شود پايان بدهند و اختيار بر جسم و روانشان را پس بگيرند براي همين است که هر روز فريادي تازه اززنان بر مي آيد که : من هنوز انسانم! من هر روز انسانم صفحه حمایت از گلشیفته فراهانی در فیس بوک www.facebook.com/support.golshifteh
50 Collectors
Current milestone: 50
Next milestone: 100 collectors
Login
Login to PicBadges in order to add "Support of Golshifteh Farahani حمایت از گلشیفته فراهانی" to your picture.
Sign in with Facebook
We will never post to your wall without your approval
Sign in with Twitter

New to PicBadges?

PicBadges lets you express yourself on top of pictures.
Join over 16,782,252 members.
Uploading...
Welcome to PicBadges
Sign in with Facebook
We will never post to your wall without your approval
Sign in with Twitter